EETTISET PERIAATTEET

 Nämä periaatteet ovat Capsen yritysroolin, työyhteisön ja yhteiskuntavastuun perusta. Eettiset periaatteet on johdettu yrityksemme arvoista, jotka ovat yhteisen yrityskulttuurimme kivijalka. Yrityksen arvot ohjaavat kaikkia päätöksiämme, isoja ja pieniä, ja auttavat meitä priorisoimaan asioita. Arvot koskevat meitä kaikkia, olipa tehtävänkuva mikä tahansa. Meidän kaikkien odotetaan toimivan yrityksen arvojen mukaisesti ja välttävän käytöstä, joka on ristiriidassa arvojemme kanssa. Jokainen Capsen työntekijä noudattaa näitä periaatteita, sekä yhdessä muiden kanssa että yksilönä.Eettiset periaatteet

Capse haluaa olla yrityksenä vastuullisuuden edelläkävijä, ja myös sidosryhmät vaativat Capselta vastuullisuutta. Vastuullisuuden vaatimus ulottuu kaikkialle, missä Capse toimii. Capsen toimintaohjeet linjaavat yhteiset suuntaviivat kaikkien capselaisten ja yhteistyökumppanien työlle.


Sekä koko Capsen henkilöstöltä että yhteistyökumppaneilta edellytetään Capsen code of conduct-ohjeisiin perehtymistä. 11 toimintaohjetta sisältävät ohjeet kertoo selkeiden esimerkkien avulla, mitä capselaisilta ja yhteistyökumppaneilta odotetaan liittyen muun muassa ihmisoikeuksiin, ympäristön huomiointiin ja reiluun kilpailuun.


Capse-ohjeiston avulla varmistamme, että kaikilla Capsessa on sama näkemys arvoista ja periaatteista, jotka ohjaavat päivittäistä työtämme. Periaatteet ovat samat jokaiselle capselaiselle kaikissa toimintamaissamme. Edellytämme vastuullista toimintatapaa myös yhteistyökumppaneiltamme. 
Tutustuaksesi toimintaohjeistoon tarkemmin valitse seuraavista sopivin vaihtoehto.
1. Noudatamme lakeja


Capsessa noudatamme tinkimättömästi lakeja kaikessa toiminnassa. Edellytämme lakien noudattamista myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme.


Me Capsessa noudatamme lakeja ja toimintaperiaatteitamme kaikessa toiminnassamme. Emme hyväksy lakien rikkomista emmekä koskaan kehota tai ohjeista ketään rikkomaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Keskeisiä ovat muun muassa lait, jotka koskevat työntekijöiden asemaa, tasa-arvoa, yksityisyydensuojaa, lahjonnan ja muun korruption torjuntaa, kilpailua ja kuluttajansuojaa, työturvallisuutta, ympäristönsuojelua sekä tuoteturvallisuutta.


Emme myöskään ohjaa yhteistyökumppaneitamme tai muita osapuolia tekemään mitään, mitä emme itse voi lakien, Capsen sitoumusten, politiikkojen tai toimintaperiaatteiden mukaan tehdä.


Capse seuraa ja ennakoi aktiivisesti yhteiskunnan muutoksia läheisessä yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Teemme yhteistyötä ja keskustelemme avoimesti kansalaisjärjestöjen, viranomaisten ja muiden päättäjien kanssa.2. Kunnioitamme ihmisoikeuksia


Capsen työntekijänä ja yhteistyökumppanina rakennan menettelytapojamme ja käytäntöjämme siten, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen tulee huomioiduksi kaikessa Capsen toiminnassa. Vaadin samaa myös omilta yhteistyökumppaneiltamme.


Capsen yhteistyökumppanina sitoudun kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassani sekä edistämään niiden toteutumista. En hyväksy ihmisoikeuksien loukkauksia missään muodossa.


Capsen yhteistyökumppanina toiminnallani on erityisen keskeistä vaikutusta neljän ryhmän ihmisoikeuksiin:


• Capsen asiakkaat
• oma henkilökuntamme
• yhteisöt, joissa toimimme
• hankintaketjumme


Huolehdin osaltani turvallisuudesta ja siitä, että tuotteet ja palvelut täyttävät lainsäädännön vaatimukset.

Kohtelen työntekijöitämme yhdenvertaisesti ja noudatan soveltuvaa työlainsäädäntöä. Kunnioitan yksilön arvoa, yksityisyyttä sekä uskonnon- ja omantunnonvapautta. En hyväksy syrjintää, häirintää, uhkailua tai loukkauksia. Kunnioitan yhdistymisvapautta sekä työntekijöiden vapautta ammatilliseen järjestäytymiseen. Huolehdin aktiivisesti työolojen turvallisuudesta.


Capse edellyttää työntekijöidensä ja yhteistyökumppaniensa kunnioittavan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.


En hyväksy lapsityövoiman käyttöä, mitään pakkotyön muotoa, enkä muita ihmisoikeuksien loukkauksia hankintaketjussamme.


3. Kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti


Capsessa sitoudumme työntekijöiden yhdenvertaiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun kaikissa henkilöstöasioissa. Arvioimme ihmisiä pätevyyden perusteella ja arvostamme vastuullista tuloksellisuutta.


Yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja oikeudenmukaisuus ovat keskeisiä periaatteita Capsen henkilöstövalinnoissa, palkkauksessa, työssä etenemisessä ja muissa henkilöstöasioissa. Arvioimme ihmisiä pätevyyden, taitojen ja saavutusten perusteella. Arvostamme aktiivisuutta, oma-aloitteellisuutta, yhteistyötaitoja ja vastuullista tuloksellisuutta.


Me Capselaiset otamme työstämme vastuun. Vastaamme itse työsuorituksista ja päätöksistä sekä siitä, että työskentelemme tehokkaasti ja rehellisesti. Hyvän työilmapiirin luominen ja ylläpitäminen on yhteinen tehtävämme. Toimiva ja reilu työyhteisö, jossa kaikkien on hyvä työskennellä, syntyy keskinäisestä luottamuksesta, ihmisen arvostamisesta, aidosta välittämisestä, auttamishalusta sekä avoimesta yhteishengestä.


Esimiehen vastuulla on edistää suoraa, avointa ja rakentavaa keskustelua kaikista työasioista sekä rohkaista alaisiaan esittämään kysymyksiä, tekemään kehittämisehdotuksia ja kertomaan mahdollisista epäkohdista. Hän huolehtii uusien työntekijöiden perehdyttämisestä ja puuttuu korjaamista vaativiin toimintatapoihin, myös siten, että Capse toimintaohjeet  ja yhteiset toimintaperiaatteemme ovat kaikkien tiedossa. Esimiehen on käytöksellään oltava esimerkki vastuullisesta toiminnasta eikä hän saa vaatia alaisiltaan sellaista, minkä saavuttaminen edellyttää yhteisten periaatteidemme laiminlyöntiä.


Työpaikkakiusaaminen, syrjintä tai muu sopimaton käyttäytyminen ei ole hyväksyttävää. Ammatillinen järjestäytyminen on henkilökohtainen päätös. Puoluepolitiikkaa ei harjoiteta työpaikalla.4. Minimoimme ympäristövaikutuksemme


Toiminta ympäristön hyväksi on Capsen ja sen yhteistyökumppaneiden yhteinen tehtävä. Pyrin toiminnassani edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.


Capsessa ympäristövaikutusten hallinta on päivittäistä toimintaa. Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi Capsen vastuullisuustyön pääteemoista. Capse vähentää päästöjä energiatehokkailla ratkaisuilla ja siirtymällä uusiutuviin ja vähähiilisiin energiamuotoihin.


Yhteistyössä kumppaniensa kanssa Capse haluaa edistää kestävää tuotantoa ja kulutusta. Kiertotaloutta kehitetään yhteistyössä hankintaketjujen, logistiikan ja kuluttajapalveluiden kanssa. Tuote- ja pakkaussuunnittelu sekä kierrätys ovat avainasemassa, jotta materiaalit saadaan yhä enemmän kiertoon ja hyödynnettyä uusiin tarkoituksiin.


Capsen yhteistyökumppanina sitoudun minimoimaan negatiiviset vaikutukseni ympäristöön omassa toiminnassani. Pyrin jatkuvasti tunnistamaan tapoja, joilla pystymme yhdessä pienentämään ympäristövaikutustamme entisestään.
5. Viestimme avoimesti ja suojelemme Capsen brändiä


Capsen yhteistyökumppanina huolehdin siitä, etten toiminnallani vaaranna Capsen yrityskuvaa, brändiarvoa tai mainetta. Brändi on Capselle erityinen suojelukohde. Capse rakentaa brändiään ennen kaikkea arvonsa, visionsa ja missionsa pohjalta. Capse edellyttää, etteivät sen yhteistyökumppanit menettele tavalla, joka voisi vaarantaa Capsen brändiarvon.


Capsen yhteistyökumppanina en koskaan toimi tavalla, joka voisi vahingoittaa Capsen mainetta tai kilpailukykyä. Sosiaalisessa mediassa noudatan samoja periaatteita kuin muussakin viestinnässä ja kanssakäymisessä liittyen tietojen luottamuksellisuuteen sekä oikeellisuuteen.
6. Pidämme yrityssalaisuudet


Capsen yhteistyökumppanina pidän salassa saamani luottamukselliset tiedot Capsen toiminnasta, henkilökunnasta, asiakkaista ja yhteistyökumppaneista. En kerro tai luovuta näitä tietoja muille kuin asianosaisille.


Luottamuksellisena pidettäviä tietoja ovat myös turvallisuusjärjestelyihin kuuluvat asiat, kuten rahankäsittelyyn, tietoturvaan, hälytysjärjestelmiin ja poikkeustilanneohjeisiin liittyvät tiedot.


Käytän tietojärjestelmiä ja ohjelmia sopimusten sekä käyttöoikeuksien mukaisesti. Huolehdin aina, ettei luottamuksellista tai tärkeää tietoa häviä tai joudu ulkopuolisten käyttöön. Käsittelen sähköisiä työvälineitä huolellisesti. Poistuessani työpisteeltä en jätä työpöydälle tallenteita ja aineistoja, joissa on luottamuksellista tietoa.
7. Sitoudumme reiluun kilpailuun


Noudatan kaikessa toiminnassani tinkimättömästi voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä. En osallistu millään tavalla toimintaan, joka rajoittaa tai estää toimivaa kilpailua.


Capsen yhteistyökumppanina sitoudun kaikessa toiminnassani noudattamaan voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä. Toimintani markkinoilla perustuu avoimeen ja toimivaan kilpailuun. Toimivasta kilpailusta hyötyvät niin kuluttaja-asiakkaat kuin koko ala.


Tunnen toimintani kannalta keskeiset kilpailuoikeudelliset toimintaohjeet. En esimerkiksi sovi tai keskustele Capsen kilpailijoiden kanssa hinnoista, asiakkaista tai muista Keskon liikesalaisuuksista. En muutoinkaan osallistu toimintaan, jonka tarkoituksena tai mahdollisena seurauksena on toimivan ja reilun kilpailun rajoittuminen tai estyminen. Ymmärrän, että muiden vakavien seuraamusten lisäksi kilpailulainsäädännön rikkominen vahingoittaa erityisesti Capsen mainetta.
8. Käsittelemme asiakastietoja ja muita henkilötietoja luottamuksellisesti


Capsen yhteistyökumppanina noudatan hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja tietosuojakäytänteitä sekä kunkin maan lainsäädäntöä. Henkilötietojen oikealla käsittelyllä pidän yllä asiakasluottamusta ja tehostan toimintaa.


Suunnittelen henkilötietojen käsittelyn etukäteen. Kerään henkilörekisteriin vain käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Huolehdin henkilörekisterin tietojen oikeellisuudesta, ja ettei niiden käsittelystä ole vaaraa rekisteröidyn yksityisyydensuojalle. Kerron rekisteröidyille rekisteristä ja siitä, että heillä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.


Henkilötietojen käsittelijät eivät saa ilman lainmukaista perustetta ilmaista muille saamiaan henkilötietoja. Viranomaisilla voi myös olla lakiin perustuva oikeus tiedonsaantiin.
9. Emme tarjoa emmekä vastaanota lahjuksia


Emme hyväksy lahjontaa missään muodossa. Emme lupaa tai maksa lahjuksia tai laittomia maksuja viranomaisille tai muille tahoille emmekä kehota tai ohjeista ketään ottamaan tai antamaan niitä.


Capsessa on nollatoleranssi kaikkeen lahjontaan. Emme lupaa tai maksa lahjuksia tai laittomia maksuja viranomaisille tai kenellekään muulle turvataksemme yhtiön liiketoimintaa ja sen kehitystä. Sitoudumme siihen, ettemme neuvo, kehota, houkuttele ja ohjeista ketään ottamaan tai antamaan lahjuksia välikäsien kautta tai ilman välikäsiä.
10. Noudatamme Capsen periaatteita vieraanvaraisuudesta ja lahjoista


Noudatamme Capsen periaatteita vieraanvaraisuudesta ja lahjoistaVoimme antaa tai ottaa vastaan vain arvoltaan vähäisen henkilökohtaisen lahjan. Sama pätee liiketoimintaan liittyvään vieraanvaraisuuteen.


Hyväksyttävä vieraanvaraisuus tai lahja on satunnainen, eikä siitä seuraa antajalle tai saajalle avoimia tai peiteltyjä velvoitteita eikä myöskään odotuksia vastapalveluksista. Hyväksyttävä lahja ja vieraanvaraisuus annetaan aina avoimesti. Noudatamme aina organisaatioiden ja viranomaisten antamia ohjeita lahjojen ja vieraanvaraisuuden vastaanottamisesta.


On tilanteita, joissa vieraanvaraisuus tai lahja ei ole koskaan hyväksyttävä, kuten esimerkiksi tavaran- tai palvelutoimittajan kanssa käytävien sopimusneuvottelujen aikana.
11. Vältämme eturistiriidat


Päätökset Capsessa tehdään aina työnantajan parhaaksi. Vältämme tilanteet, joissa työntekijän ja työnantajan etu eivät kohtaa.


Oman tai läheisen edun tavoittelu työtehtävien hoidossa ei ole hyväksyttävää. Kohtelemme ystäviämme ja sukulaisiamme kuten muitakin yhteistyökumppaneitamme, eivätkä henkilökohtaiset suhteet yhteistyökumppaneihin vaikuta päätöksentekoomme. Olosuhteista, jotka saatetaan mieltää eturistiriidaksi, ilmoitamme heti työnantajalle ja pohdimme yhdessä ratkaisuja. Emme osallistu toimintaan, josta on haittaa reilulle kilpailulle.Share the page on social media
Share