VASTUULLISUUS

 


Yhteiskuntavastuu - vastuullinen toiminta sidosryhmiä kohtaan - on kiinteä osa Capsen arvoja, toimintastrategioita, johtamista ja jokapäiväistä työtä. Tavoitteena on parantaa asiakastyytyväisyyttä, työtyytyväisyyttä, kilpailukykyä ja kannattavuutta, yhtenäistää vastuullisuutta edistäviä toimintatapoja, hallita maineriskejä ja varmistaa Capsen kiinnostavuus työpaikkana.


Taloudellinen vastuullisuus ja hyvä liiketulos mahdollistavat ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun jatkuvan, pitkäjänteisen kehittämisen, mikä taas luo uusia mahdollisuuksia myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen.


Taloudellinen vastuu


Taloudellisella vastuulla tarkoitetaan hyvää taloudenhoitoa, tehokasta resurssien käyttöä ja taloudellisen hyödyn tasaista ja pitkäjänteistä tuottamista eri sidosryhmille.


Taloudellinen tulos tulee saavuttaa vastuullisin keinoin - hyvän hallintotavan, avoimen viestinnän ja toimivan sidosryhmävuorovaikutuksen tukemana, ympäristö- ja sosiaalinen vastuu huomioon ottaen.


Capse arvioi tuottamaansa taloudellista hyötyä eri sidosryhmien, markkina-alueiden ja yhdyskuntien kannalta. Capselle on tärkeää sidosryhmien hyvinvointi sen omilla markkina-alueilla, mutta kansainvälisten suhteiden kehittymisen myötä Capse edistää hyvinvoinnin kasvua myös omien markkinoittensa ulkopuolella.


Myytävien tuotteiden ja palveluiden tulee alkuperästä riippumatta täyttää fyysiselle, sosiaaliselle ja ympäristölaadulle sekä tuoteturvallisuudelle kulloinkin asetetut vaatimukset.Ympäristövastuu


Tekemällä töitä Capsen nimissä olemme sitoutuneet huolehtimaan ympäristöstä ja kunnioittamaan yhteisöjä, joissa toimimme.


Tämä edellyttää, että käyttäydymme kunnioittavasti ympäristöä kohtaan ja täytämme tai ylitämme sovellettavan ympäristölainsäädännön sekä Capsen ympäristö-, turva-, terveyspolitiikan sekä turvallisuuspolitiikan vaatimukset. 


Meidän tulee välttää haittavaikutukset ympäristöön, myös maaperään, ilmaan ja veteen, jotka ovat meille yhteisiä, sekä yhteisöihin, joissa toimimme, ja meidän tulee hoitaa työtehtävämme aina vastuullisesti.


Meidän on ilmoitettava mahdollisista ympäristöongelmista ja kysyttävä aina tarvittaessa neuvoa ympäristölainsäädännön vaatimusten noudattamiseksi. 


Jos tiedät tai epäilet, että ympäristövaara on olemassa tai ettei ympäristöä koskevia ohjeita ole noudatettu, ilmoita tilanteesta välittömästi omalle esimiehelle.Sosiaalinen vastuu


Capsella on välitön sosiaalinen vastuu oman henkilökuntansa hyvinvoinnista sekä välillinen sosiaalinen vastuu hankinta- ja myyntiketjussa työskentelevien ihmisten hyvinvoinnista.


Arvojensa mukaisesti Capse panostaa työyhteisön ja johtamisen laadun kehittämiseen tavoitteenaan, että henkilöstö arvostaa työtään ja työnantajaansa ja on motivoitunut hyviin työsuorituksiin.


Hankintaketjussaan Capse haluaa varmistaa, että sen yhteistyökumppanien henkilöstön työolot vastaavat lainsäädäntöön ja työelämän kansainvälisiin perussopimuksiin perustuvia Capsen eettisiä periaatteita. Tavoitetta ei voi saavuttaa lyhyessä ajassa, mutta jokainen parannus on askel kohti sosiaalisesti kestävää kehitystä.


Share the page on social media
Share